Новини


ACEA - 2016

ACEA - 2016

19-07-2017

     След  четири години изследователска работа и консултации с производителите на масла,  Асоциацията на европейските производители на автомобили АСЕА,  създаде дългоочакваната осъвременена  класификация на моторни масла АСЕА - 2016. Класификацията е публикувана и влиза в сила от 1 декември 2016 г. От 1 декември  2017 г. маслата трябва да отговарят на новите изисквания, а тези разработени според АСЕА -2012 трябва да бъдат продадени до края на 2018г. 

    От какво са наложени промените?
Първо: за периода от 4 години бяха разработени нови, по-съвършени конструкции бензинови и дизелови двигатели, поставящи по-високи изисквания към свойствата и качествата на моторните масла. Ще напомним само за технологията GDI (Gasoline Direct Injection) на Mitsubishi Motors за директно впръскване на гориво в цилиндъра (Не в пълнителния колектор!) на бензиновия двигател, все повече минимизираща разликата между бензиновите и дизелови двигатели с всички произтичащи от това последствия. Нещо повече - наложи се идеята за въвеждане на филтри за твърди частици GPF и в бензиновите GDI- двигатели.
Това е според обстоятелството: има ли впръскване на гориво в цилиндрите, т.е. подаване на гориво в течна фаза в зони с много високи температури, има и възможност за образуване на сажди. 
Второ: Все повече нарастващата употреба на биогорива (Напр. Е85-смес от 85% етанол (спирт) и 15% бензин) създава значителни  негативни последствия при тяхното изгаряне  по отношение окисляване, разлагане и сгъстяване на маслото. Това налага по-честа смяна на маслото след пробег около 10000 км. Има въпроси и при съвместимоста на маслата с еластомери (уплътнителни подложки, маркучи). И разбира се ние ще го поставим на първо място все по-свирепите изисквания за икономия на гориво, ограничения на емисиите въглероден диоксид  (а то е едно и също) и задължителна неутрализация на вредните компоненти в отработилите газове. Горните съображения  налагат значителни промени в съществуващите тест методи и въвеждане в ACEA-2016 на нови такива за оценка на свойствата и качествата на мсалата. Но нека първо припомним.

   Съгласно досега действащата АСЕА - 2012 моторните масла се разделят на три категории:

   - Категория  А/B. Масла за бензинови и дизелови двигатели на леки и лекотоварни автомобили. Това са т.н. High - SAPS - масла, които се разделят на четири групи:  A1/B1; A3/B3; A3/B4; A5/B5.

   - Категория  С. Масла за бензинови и дизелови двигатели на леки и лекотоварни автомобили. Означават се  като Low & Mid SAPS-масла. Съвместими са,  и са щадящи на системите (DPF, GPF; TWC) за обработка на отработилите газове.  Разделени са на четири групи: С1; С2; С3; С4.                  

 - Категория  Е. Масла за тежко натоварени дизелови двигатели за автомобилни, селскостопански  и строително-пътни машини.  Означават се като Heavy Duty-масла. Разделени са на четири групи: Е4; Е7; Е6; Е9.

   Всички посочени по-горе масла и терминoлогия  са добре известни и са описани в специалната литература. И така, какви са промените в ACEA- 2016?

   1. В категория С се  създава  нова група  масла АСЕА С5. Това са масла с понижен HTHS- вискoзитет (при 150С): 2,6 – 2,9 mPa.s. Отнасят се преди всичко за масла от вискозитетни класове SAE 0W-20 и SAE 5W-20 (Моторен тест CEC- L -054 – 96 (Двигател M 111).

   2.  В група ACEA C2 се въвежда минимално допустима долна граница за съдържание на фосфор (Р)- до 0,07%. (Т.е. Р= min 0,07- max 0,09%). Останалите показатели на ACEA C5 са като тези на ACEA C3.

   3.  От категория А/B отпада групата  ACEA  A1/B1. Заменя се с група ACEA C5, функционално еднаква с ACEA  A1/B1.

   За маслата от категория С остава в сила предупреждението на ACEA, че те могат да се окажат  неподходящи  за някои видове двигатели. В това направление ACEA съветва  да се спазват точно предписанията на производителя на машината.

    Нормите и предписанията на АСЕА нямат задължителен характер и ACEA не издава документ за  оценка и одобрение. Всичко посочено от производителя на масло и имащо касателство с ACEA е за сметка на неговата отговорност. Маслата, претендиращи за принадлежност към някоя от категориите и групите на АСЕА трябва да бъдат съответно регистрирани.

   Забележка: Макар и вече не така остри, продължават дискусиите по отношение на ,,европейските” (ACEA);  ,,американските”( API, ILSAC ); в последните години и ,,азиатските” (японските JASO) норми и изисквания към моторните масла. В тази светлина българските стандарти БДС за моторни и трансмисионни масла са остарели вече нямат никаква практическа тойност. Последното трябва да се има предвид от организациите, обявяващи обществени поръчки за доставка на масла главно  за държавни нужди.